Esittely ja arvot


Vaasan kristillinen koulu on kristilliseen maailmankatsomukseen perustuva valtioneuvoston myöntämällä opetusluvalla ja tuella toimiva yksityinen peruskoulu.

Koulun taustayhdistys, Confido ry, on saanut Valtioneuvostolta opetusluvan esiopetukseen, perusopetukseen (vuosiluokat 1-9) ja maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen. Opetus kristillisessä koulussa on maksutonta.

Noudatamme Opetushallituksen hyväksymiä esiopetus- ja perusopetussuunnitelmia. Oppiaineet ja niiden sisällöt ovat samat kuin kunnallisessa peruskoulussa. Tässä mielessä kristillinen koulu on ihan ”tavallinen koulu”.

Opetusta antavat pätevät ja työhönsä sitoutuneet opettajat. Oppilaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtii lisäksi kouluterveydenhuolto normaaliin tapaan. Koulutyön tukena ovat myös kuraattori ja erityisopettaja.

Vaasan kristillisellä koululla on toimivat ja viihtyisät tilat Sepänkyläntiellä. Koulu on vanhan linja-autoaseman vieressä noin 100 m päästä rautatieasemasta.

Koulun toiminta-ajatus

Kristillinen koulu antaa turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä laadukasta perusopetusta kristilliseltä arvopohjalta. Koulu ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden sekä kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia, oman ja toisen arvon ymmärtäviä kansalaisia tukien vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Koulun Arvot

Kristilliset arvot luovat pohjan koulun toiminnalle. Ne näkyvät arjen toimintakulttuurissa, vuorovaikutussuhteissa ja etiikan näkökulman painottamisessa kaikessa kanssakäymisessä. Yhteiset arvot lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luovat osaltaan yhteisöllisyyttä.

Koulu tukee myönteistä ja tervettä minäkuvaa sekä katsomustietoisuuden kehittymistä tarjoamalla aineksia kristillisen maailmankatsomuksen rakentamiseen.

Kristillisyyden tärkeänä pitämä valinnanvapauden arvo korostuu koulussa. Kouluyhteisössä käydään vapaata ja avointa keskustelua. Koulu ei sitoudu minkään tunnustuskunnan oppeihin vaan toiminta ja arvot perustuvat yhteiskristillisiin oppeihin. Lisäksi olemme poliittisesti sitoutumaton toimija.

Muita erityispiirteitä

Ruotsin kieli on päivittäisessä toiminnassa mukana. Alakoulussa oppilaat osallistuvat kielisuihkutoimintaan. Toiminnassa esim. aamunavaus pidetään ruotsiksi. Suurin osa henkilökunnasta on kaksikielistä.

Pienissä ryhmissä on mahdollisuus kiinnostuksen mukaan laajentaa oppilaan taitoja matematiikassa, kuvataiteessa ja tietotekniikassa. Lisäksi panostamme 3D-mallintamiseen ja tulostamiseen jokaisella vuosiluokalla.

Vaasan kristillisellä koululla on kansainvälinen ja toiset hyväksyvä ilmapiiri. Oppilaita on monista eri maista ja kulttuureista. Koulun käytävillä voi kuulla montaa eri kieltä.

Äidinkieleltään muille kuin suomenkielisille lapsilla järjestetään suomi toisena -kielenä opetusta.

Koululla on kerhotoimintaa, johon ovat tervetulleita lapset myös muista kouluista mikäli vapaita paikkoja on tarjolla. Vaasan kristillinen koulu on mukana kehittämässä KouluPlus-toimintaa yhteistyössä muiden Suomessa toimivien kristillisten koulujen kanssa. Toiminnan avulla haluamme eheyttää oppilaiden koulupäivää niin, että oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun tarjoamaan kerhotoimintaan heti koulupäivän päätyttyä. Tällä tavalla harrastustoiminta voi olla osana koulupäivää. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman monipuolisesti kerhoja oppilaiden toiveet huomioiden.

Stipedit: Koulumme haluaa kannustaa oppilaita opiskeluun ja toisen kunnioittamiseen ja huomioimiseen. Olemme monena vuonna antaneet stipendit oppilaille, jotka osoittavat menestystä opinnoissaan ja jotka koulun arjessa huomioivat toisia ihmisiä. Stipendit on tähän mennessä rahoittanut Aktia säätiö.

Kielisuihkutoimintaa


Vaasan kristillisen koulun kielisuihkutoiminta on kielirikasteista toimintaa ruotsin kielellä. Toiminnan tavoitteena on stimuloida ja kehittää oppilaiden viestinnällisiä ruotsin kielen taitoja,
kartuttaa sanavarastoa, sekä luoda positiivinen asenne kieltä kohtaan. Toiminta toteutetaan koulupäivän mittaan erilaisissa luonnollisissa tilanteissa. Päivän aikana opettaja voi ohjeistaa
oppilaita joissakin asioissa ruotsiksi tai esimerkiksi lukea kirjaa ruotsiksi. Ymmärrystä tuetaan erilaisten sana- ja kuvakorttien avulla. Laulut, leikit ja pelit ovat myös keskeisiä kielisuihkutoiminnan työtapoja.


Opetussuunnitelmat

Seuraamme Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita, niin kuin myös kaikki muut perusopetusta antavat peruskoulut Suomessa. Opetussuunnitelma löytyy Opetushallituksen ylläpitämästä eperusteet-palvelusta:

Perusopetuksen opetussuunnitelma:

Esiopetuksen opetussuunnitelma:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/8407801...